Kategori B

Her finder du en oversigt over vores priser

Pris på lovpakke til bil 11.950,-

Eller køb startpakken til 2.250 og betal resten efterhånden som du køre dine lektioner. Den samlede pris for startpakken er 12.350,- (400,- mere end lovpakken)

Se hvordan det er gået tidligere elever på skolen Referencer

Du kan selv planlægge dit forløb, hvis du vil, og vælg mellem en masse professionelle kørelærer.

Det handler om at du får lært at køre godt og sikkert. Brug din sunde fornuft. Vælg en skole du har hørt godt om, og som har en høj beståelsesprocent. Det sikre dig et kørekort på en god sikker måde, til en meget konkurrencedygtig pris.

 • Lovpakke
 • Teori (29 lektioner)
  3.000,-
 • 16 lektioner på vej a’ 525
  8.400,-
 • Lukket øvelsesplads (4 lektioner)
  2.200,-
 • Køreteknisk anlæg (KTA) (4 lektioner)
  2.600,-
 • Værdi
  16.200,-
 • Rabat ved køb af lovpakke 4.250,-
  Rabat ved køb af startpakken 3.850,-
 • Lovpakke 11.950,-
  Startpakke til 2.250,- Turbopakke og weekendpakke til 15.450,-

Øvrige omkostninger

 • Administration*
  500,-
 • Online teoriprøver *
  400,-
 • Opvarmning og praktiske prøve
  1.400,-
  45 min. opvarmning inden prøven og leje af skolevogn inkl. forsikring til prøven
 • Færdselsrelateret førstehjælp
  800,-
  Er obligatorisk hvis du ikke allerede har et færdselsrelateret førstehjælpskursusbevis, som er max et år gammelt
 • Kørelektioner ud over lovpakken
  525,-
  Efter behov
 • Kørelektioner
  675,-
  i weekenden, og efter kl. 17:00 (Dog ikke mørkekørsel som er en del af lovpakken)
 • Administration og bookning af ny prøve
  250,-
  Hvis du ikke består teoriprøven eller den praktiske prøve
 • Personlig teoriundervisning
  500,-
  a’ 45 minutter (Hvis der er behov)
 • Rekonstruktion af ansøgning om kørekort
  1.000,-
  (hvis du mister den)
 • EAN-faktureringsgebyr
  300,-
  Fakturering til det offentlige
 • * er obligatorisk
  Er en del af omkostningerne på i alt 900,- som betales når du køber lovpakken eller startpakken

  Dertil kommer der udgifter til egen læge, foto og prøvegebyr til Færdselsstyrelsen

Krav til køreundervisningen

En normal lektion er i lektionsopdelingen fastsat til mindst 45 minutter.

Der benyttes en lektionsplan i køreundervisningen, i overensstemmelse med bestemmelserne i kørekortbekendtgørelsen. Lektionsplanen er inddelt i teoretiske lektioner og i praktiske lektioner. Efter afslutningen af hver enkelt lektion skal kørelærer og køreelev med deres underskrifter i lektionsplanen bekræfte gennemførelsen af lektionen.

For at kunne overholde princippet om integreret teoretisk og praktisk undervisning må undervisningen på samme undervisningsdag højst bestå af 6 lektioner af 45 minutter. Undervisningen må højst omfatte 4 lektioner af 45 minutter i teorilokale og 2 lektioner af 45 minutter i praktisk køreundervisning. Ved kørsel på motorvej og ved kørsel i mørke er det dog tilladt at anvende 3 lektioner af 45 minutter på samme undervisningsdag, således at det samlede antal lektioner pr. undervisningsdag i dette tilfælde må udgøre 7 lektioner.

Det er tilladt at gennemføre 4 lektioner af 45 minutter på lukket øvelsesplads. Det samlede antal lektioner på denne undervisningsdag vil således kunne udgøre 8 lektioner.

Det er endvidere tilladt at gennemføre op til 5 lektioner af 45 minutter på køreteknisk anlæg i stedet for førnævnte 2 lektioner i praktisk køreundervisning. Det samlede antal lektioner på denne undervisningsdag vil således kunne udgøre op til 9 lektioner. ‘

Det er uanset ovenstående tilladt på samme undervisningsdag at fortsætte undervisningen udover ovenfor anførte maksimale antal lektioner af 45 minutter, såfremt undervisningsmæssige hensyn gør dette hensigtsmæssigt og nødvendigt for køreelevens indlæring af indholdet af den omhandlede lektion. Der må på denne måde højst gives 30 minutters »ekstra« undervisning i teoretisk og praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) pr. undervisningsdag. Den »ekstra« undervisning tæller ikke med i opgørelsen af, om det obligatoriske mindstekrav til antallet af lektioner er opfyldt, men skal fremgå af lektionsplanens oplysninger om faktisk undervisningstid.

Den samlede undervisningstid på 53 lektioner á 45 min. er et absolut minimum for at kunne gennemføre en forsvarlig undervisning. Kørelæreren skal regne med, at elever vil have behov for yderligere repetitioner såvel i teoretiske emner som i praktiske manøvrer. Især ved mange praktiske manøvrer vil elever have behov for op til det dobbelte af den anførte tid.

Det skal endelig fremgå af lektionsplanens indledning, at det er køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner – udover det obligatoriske mindste antal lektioner – køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges.

Hvis du er syg eller glemmer at komme til teoriundervisning

Der er i Bekendtgørelsen om kørekort krav til et undervisningsforløb, hvor teoriundervisningen er integreret med den praktiske undervisning. Det betyder at vi ikke må ”springe” i teoriundervisningerne. Hele forløbet skal være planlagt således den enkelte elev kommer de forskellige emner igennem, i den fastsatte rækkefølge. Princippet er at vi hele tiden går fra lettere til svære manøvre. Eksempel: Første kørelektion er IKKE i tæt trafik, men kørsel et roligt sted, stort set uden trafik. Kravet om integreret undervisning betyder at forløbet skal være planlagt så eleven umiddelbart inden kørsel får teoretisk undervisning der relaterer sig til kørslen. Eksempel: Lige inden kørsel på motorvej, undervises eleven teoretisk i kørsel på motorvej.

På Hillerød C Køreskole er forløbet planlagt på denne måde

Forløbet skal følges, uanset årsag til fravær.

Vi ser her på en elev som går på hold 106

Eksempel: Har en elev ikke gennemført teori 3 (onsdag d. 21. september) (emner: Forberedelse til kørsel. Igangsætning og standsning) bliver eleven afvist af kørelæreren til kørsel 1 (emner: Igangsætning og standsning. Placering under ligeud kørsel)

eller

har en elev ikke gennemført kørsel 2 (emner: Kørsel forbi køretøjer. Kørsel foran eller efter andre) bliver eleven afvist af kørelæreren til Teori 5.

Eleven kan en gang i sit forløb gennemføre selvstudie. Se mere om selvstudie her på siden.

Har eleven brugt sin mulighed for selvstudie, må eleven skifte hold.

Tager vi eksemplet med eleven der ikke har været til teori 3, og eleven har brugt sin mulighed for selvstudie, må eleven fortsætte på hold 107, eller et senere hold.

Hold 107 har teori 3 tirsdag d. 4. oktober. Eleven må derefter fortsætte og færdiggøre sit forløb på hold 107.

Hvis eleven har booket fremtidige lektioner på baggrund af forløbet på hold 106, skal eleven aflyse disse lektioner og booke nye tider på baggrund af forløbet på hold 107, således kravet om integreret undervisning overholdes.

Sidst opdateret – 21. oktober 2022

Selvstudium

Ansøgere, der er fraværende fra køreundervisningen i højst 4 lektioner af 45 minutters varighed i teorilokale (teoretiske emner), kan på særlige vilkår indhente det forsømte ved selv at gennemgå de manglende teoretiske emner (selvstudium). Årsagen til fraværet har ingen betydning for muligheden for selvstudium.

Selvstudium kan gennemføres uden for køreskolen, men undervisningen er først gennemført, når kørelæreren har sikret sig, at eleven har indlært pensummet med tilfredsstillende resultat og i lektionsplanen har bekræftet dette.

Der er ikke begrænsninger i de afsnit i undervisningsplanen, der kan gennemføres ved selvstudium, men ved selvstudium af teoretiske emner, der enten er kompliceret eller indebærer bearbejdning af køreelevernes holdninger og adfærd, skal kørelæreren igennem aktiv dialog sikre sig, at eleven har indlært pensummet med tilfredsstillende resultat, herunder opnået den ønskede holdning og adfærd.

Selvstudium må ikke indgå som et planlagt forløb i den udbudte undervisning.

Når lektionen har været gennemført som selvstudium skal følgende anføres i lektionsplanen:

 • –  Hvilke lektioner fra teorilokale, der er gennemført ved selvstudium,
 • –  Kørelærerens bekræftelse på, at denne har sikret sig, at ansøgeren i tilfredsstillende
  omfang har lært uddannelsesmålene i den omhandlede teori,
 • –  Datoen for hvornår kørelæreren har sikret sig, at ansøgeren har lært
  uddannelsesmålene i den omhandlede teori.

Se her hvordan du rent praktisk gennemfører selvstudie. Klik her

Aflysning

Kørelektioner skal senest aflyses 24 timer før den aftalte kørsel/undervisning.
Lukket øvelsesplads, Køreteknisk anlæg, førstehjælpskursus, teoretisk-og praktisk prøve skal aflyses senest 8 dage før.
Ved for sen aflysning bliver du opkrævet det fulde beløb for de ydelser du er tilmeldt.
Ved sygdom forlanger køreskolen lægeerklæring

En pakke har en gyldighedsperiode på 12 måneder. 

Hvis der sker uheld

Bilen er naturligvis forsikret, men der er en selvrisiko:

På manøvrebanen deler elev og instruktør/kørelæreren evt. selvrisikoen 50/50.
På køreteknisk anlæg dækker eleven selv en evt. selvrisiko
Ved manøvre på vej, hvor kørelæreren er fører af bilen, dækker kørelæreren selv en evt. Selvrisiko.
Ved den praktiske prøve, hvor eleven er fører af bilen, dækker eleven en evt. selvrisiko

Hvis du ønsker at stoppe dit kørekortforløb

Ønsker du at stoppe dit kørekortforløb, tilbagebetaler vi den del af lovpakken du ikke har brugt. De dele af lovpakken du har forbrugt modregnes til vores liste pris. Du mister således rabatten, som er i lovpakken.

Eksempel:

I supermarkedet sælger de 10 æbler for 20,- (pris pr. stk. 2,50)
Du køber 10 æbler og betaler 20,-.
Du fortryder købet og returnerer 2 æbler.
Du tænker du skal have 4,- retur, men du får 0,00 retur fordi du nu har købt 8 æbler som koster 2,50 pr. stk. (8×2,50) = 20,00
Du har med andre ord mistet rabatten der var ved at købe 10 æbler.

Du får din lektionsplan udleveret, så du har mulighed for at fortsætte dit forløb på en anden køreskole, hvis du ønsker det.
En lovpakke har en gyldighedsperiode på 12 måneder. 

Har du penge tilbage på din konto når du har fået kørekort, skal du indenfor 1 år efter du er færdig på køreskolen, henvende dig via e-mail og oplyse dit navn samt reg. og kontonummer, så sender vi det overskydende beløb til dig.

Pauser i dit kørekort forløb

På grund af Corona/Covid-19 restriktionerne er pausereglerne suspenderet. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om suspenderingen ophæves igen, eller om pausereglerne måske helt udgår.

I kørekortbekendtgørelsen § 41 og bilag 4 er der flg. regler for pause. Holder du pause i mere end 3 måneder og ikke er nået til afsnit 7 (Manøvre på vej) i undervisningsplanen skal du starte forfra på uddannelsen.
Holder du en pause på mellem 3 og 4 måneder og er påbegyndt afsnit 7, skal du starte ved afsnit 7.
Holder du en pause på 4 måneder eller mere inden du har bestået teoriprøven, skal du starte helt forfra Holder du en pause på 5 måneder eller derover skal du starte helt forfra, også selv om du har bestået teoriprøven.

Hent den fulde tekst som PDF med kørekortbekendtgørelsen § 41 og bilag 4

Sidst opdateret – 22. oktober 2022

Hvad siger vores elever?

Udvalgte anmeldelser

Fantastisk køreskole

Super lærerig, fleksibel og grundig undervisning både teoretisk og praktisk. Altid let at komme i kontakt med sin kørelærer og bare et virkelig godt forløb. Klart anbefalelsesværdigt!

Rigtig God Køreskole

Jeg kan klart anbefale Hillerød C køreskole! Jeg havde en rigtig god oplevelse både i forhold til teori og køretimer, og fik mit kørekort efter ca. 3 Måneder. Jeg havde Claus Mærsk som kørelærer, synes at han var rigtig god, og følte mig tryg igennem alle køretimer! Så helt klart en anbefaling herfra!

Kæmpe anbefaling

Jeg bestod både teori- og praktisk prøve i et hug! Jeg havde kørerlæren Junaid og jeg kan ikke give andet end rus og anbefalde ham til fremtidige elever som vælger Hillerød C køreskole:)
Og tak til personalet for at have været så hjælpsomme, hvis man havde spørgsmål eller andet. Tak igen.

Kan kun anbefale dette sted!!

Jeg skiftede fra en anden køreskole hvor jeg havde en kørelærer, som havde for høje krav til mig og dermed skabte en utryk oplevelse for mig. Så skiftede jeg til Hillerød C og fik Junaid. Han modbeviste virkelige alle de fordomme jeg havde fået. Han er super sød, sjov og giver en ro i bilen. Desuden har skolen bare været super gode, og hurtige til at få mig igennem det hele. De kan kun anbefales herfra!

Fantastisk køreskole

Super lærerig, fleksibel og grundig undervisning både teoretisk og praktisk. Altid let at komme i kontakt med sin kørelærer og bare et virkelig godt forløb. Klart anbefalelsesværdigt!

Rigtig God Køreskole

Jeg kan klart anbefale Hillerød C køreskole! Jeg havde en rigtig god oplevelse både i forhold til teori og køretimer, og fik mit kørekort efter ca. 3 Måneder. Jeg havde Claus Mærsk som kørelærer, synes at han var rigtig god, og følte mig tryg igennem alle køretimer! Så helt klart en anbefaling herfra!

Kæmpe anbefaling

Jeg bestod både teori- og praktisk prøve i et hug! Jeg havde kørerlæren Junaid og jeg kan ikke give andet end rus og anbefalde ham til fremtidige elever som vælger Hillerød C køreskole:)
Og tak til personalet for at have været så hjælpsomme, hvis man havde spørgsmål eller andet. Tak igen.

Kan kun anbefale dette sted!!

Jeg skiftede fra en anden køreskole hvor jeg havde en kørelærer, som havde for høje krav til mig og dermed skabte en utryk oplevelse for mig. Så skiftede jeg til Hillerød C og fik Junaid. Han modbeviste virkelige alle de fordomme jeg havde fået. Han er super sød, sjov og giver en ro i bilen. Desuden har skolen bare været super gode, og hurtige til at få mig igennem det hele. De kan kun anbefales herfra!